СТАТУТ 

ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ
«Харківське історико-археологічне товариство»
(НОВА РЕДАКЦІЯ)

Ідентифікаційний код 23750703

м. Харків — 2017

Завантажити (.pdf)

Попередня редакція Статуту затверджена 11 листопада 2005 р. Загальними зборами членів Харківського обласного історико-археологічного товариства й зареєстрована Харківським обласним управлінням юстиції від 21 липня 2006 р. 

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Громадська організація «Харківське історико-археологічне товариство» (далі — Організація) є добровільним об’єднанням фізичних осіб, створеним для здійснення та захисту прав і свобод людини та громадянина, задоволення суспільних, зокрема, соціальних, культурних, освітніх, економічних та інших інтересів своїх членів та/або інших осіб.

1.2. Найменування Організації:

повне — Громадська організація «Харківське історико-археологічне товариство»;

скорочене — ГО «Харківське історико-археологічне товариство»;

абревіатура — ХІАТ.

1.2.1. Найменування Організації у період з 22 травня 1995 року (дати реєстрації Організації Управлінням юстиції в Харківській області за реєстраційним № 273) до державної реєстрації цієї редакції Статуту Організації — Харківське обласне історико-археологічне товариство.

1.2.2. Найменування Організації англійською мовою — Kharkiv Historical and Archaeological Society;

абревіатура — KhHAS.

1.2.3. Найменування Організації російською мовою — Харьковское историко-археологическое общество;

абревіатура — ХИАО.

1.3. Організація у своїй діяльності керується Конституцією України, Цивільним кодексом України, Податковим кодексом України, Законами України «Про громадські об’єднання», «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», чинним законодавством України та цим Статутом. Правовою основою діяльності Організації є також регламентні документи та рішення загального характеру, що приймаються Організацією у межах статутних повноважень і є обов’язковими для всіх членів.

1.4. Організація є непідприємницьким товариством, основною метою якого не є одержання прибутку. Організація вільна у виборі напрямків своєї діяльності та діє на засадах добровільності, самоврядності, вільного вибору території діяльності, рівності перед законом, відсутності майнового інтересу її членів (учасників), прозорості, відкритості та публічності.

1.5. Місцезнаходження Організації: 61202, Україна, м. Харків, вул. Ахсарова, буд. 3-В, кв. 96.

2. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ОРГАНІЗАЦІЇ

2.1.Діяльність Організації має суспільний характер, що проявляється у її взаємодії з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями різних форм власності, у встановленні партнерських відносин з іншими громадськими організаціями, рухами, фондами, зареєстрованими в Україні чи за її межами, громадянами України, іноземцями та/або особами без громадянства.

2.2. Організація є юридичною особою з моменту її державної реєстрації згідно з чинним законодавством, діє без печатки, маєбланки зі своїм найменуванням та рахунки в банківських установах. Організація може мати власну символіку (емблему, інший розпізнавальний знак, прапор), яка підлягає реєстрації у встановленому законодавством порядку.

2.3. З моменту державної реєстрації Організація має виключне право на використання свого найменування, у тому числі назви, викладеної іноземною мовою чи мовою національної меншини.

2.4. Для досягнення своєї мети та виконання статутних завдань Організація у встановленому чинним законодавством порядку має право:

2.4.1. бути учасником цивільно-правових відносин, набувати майнові та немайнові права відповідно до законодавства;

2.4.2. представляти і захищати свої законні інтереси та законні інтереси своїх членів чи інших осіб у будь-яких органах державної влади, у тому числі судах, правоохоронних органах, в органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях усіх форм власності та підпорядкування;

2.4.3. вільно поширювати інформацію про свою діяльність, пропагувати свою мету (цілі);

2.4.4. ідейно та організаційно підтримувати інші об’єднання громадян, надавати допомогу в їх створенні та веденні їх діяльності;

2.4.5. публікувати наукові та методичні результати діяльності Організації; проводити інформаційно-роз’яснювальну роботу;

2.4.6. одержувати у порядку, визначеному законом, публічну інформацію, що знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації;

2.4.7. брати участь в організації і фінансуванні, а також самостійно проводити конференції, семінари, змагання, лекторії, «круглі столи», консультації, творчі заходи, турніри, конкурси та інші заходи, пов’язані зі статутною діяльністю Організації, із залученням представників громадськості, органів державної влади та місцевого самоврядування, експертів із різних галузей суспільного життя, у тому числі міжнародних;

2.4.8. отримувати допомогу у вигляді коштів або майна, що надходить безоплатно у вигляді членських внесків, безповоротної фінансової допомоги, пожертв, грантів, та самостійно вирішувати питання про їх використання відповідно до положень цього Статуту та законодавства України;

2.4.9. здійснювати в порядку, передбаченому чинним законодавством, необхідну підприємницьку діяльність безпосередньо або через створення в порядку, передбаченому законом, юридичних осіб (товариств, підприємств), якщо така діяльність відповідає меті (цілям) Організації та сприяє її досягненню;

2.4.10. брати участь у здійсненні державної регуляторної політики відповідно до законодавства України;

2.4.11. звертатися в порядку, визначеному законодавством, до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб з пропозиціями (зауваженнями), заявами (клопотаннями), скаргами;

2.4.12. одержувати в порядку, визначеному законодавством, необхідну для реалізації своєї мети і завдань публічну інформацію, що знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації;

2.4.13. брати участь у порядку, визначеному законодавством, у розробленні проектів нормативно-правових актів, що видаються органами державної влади, органами місцевого самоврядування і стосуються сфери діяльності Організації та важливих питань державного і суспільного життя;

2.4.14. брати участь у порядку, визначеному законодавством, у роботі консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, що утворюються органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування для проведення консультацій з громадськими об’єднаннями та підготовки рекомендацій з питань, що стосуються сфери діяльності Організації;

2.4.15. підтримувати прямі міжнародні контакти з організаціями громадян інших країн, укладати відповідні угоди та брати участь у міжнародних заходах з питань діяльності Організації, що не суперечать міжнародним зобов’язанням України;

2.4.16. засновувати з метою досягнення статутної мети (цілей) засоби масової інформації;

2.4.17. створювати та реалізовувати різноманітні проекти, запроваджувати програми;

2.4.18. на добровільних засадах брати участь або засновувати громадські спілки тощо, у тому числі міжнародні, укладати угоди про співробітництво і взаємодопомогу;

2.4.19. одержувати на умовах оренди або тимчасового безкоштовного користування будівлі, обладнання, транспортні засоби та інше майно, що необхідне для здійснення статутних завдань Організації;

2.4.20. відкривати рахунки у національній та іноземній валютах в установах банків;

2.4.21. засновувати нагороди з метою відзнаки членів Організації та її партнерів;

2.4.22. безпосередньо чи через створені нею юридичні особи (товариства, підприємства) бути виконавцем державного замовлення відповідно до закону;

2.4.23. користуватися іншими правами, передбаченими законодавством України.

2.5. Організація несе відповідальність за своїми зобов’язаннями належним їй майном. Організація не відповідає за зобов’язаннями своїх членів, а її члени не відповідають за зобов’язаннями Організації, за винятком випадків, коли вони беруть на себе такі зобов’язання.

 1. МЕТА, ЦІЛІ ТА НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ

 3.1. Головною метою Організації є задоволення науково-просвітницьких потреб в історико-археологічній сфері діяльності.

3.2. Цілі організації — активізація досліджень археологічних, архівних та культурно-історичних пам’яток України, вивчення минулого Харкова та Слобожанщини, інших регіонів України, всебічна допомога охороні пам’яток історії та культури, вивчення історії історичної науки в Україні та світі.

3.3. Основними напрямами діяльності Організації є:

3.3.1. сприяння об’єднанню зусиль громадян України та іноземних громадян, спрямованих на вивчення археологічних, архівних і культурно-історичних пам’яток України;

3.3.2. встановлення і розвиток наукових, ділових і культурних зв’язків із вітчизняними і закордонними центрами, товариствами, асоціаціями та окремими вченими;

3.3.3. надання всебічної допомоги у справі державного обліку, охорони і раціонального використання пам’яток історії і культури України;

3.3.4. сприяння поверненню в Україну пам’яток культури, мистецтва, археології, архівних колекцій і документів, які опинилися за кордоном країни;

3.3.5. участь у здійсненні наукових експертиз пам’яток археології, етнографії, культури, мистецтва, історичної думки;

3.3.6. надання консультаційної і методичної допомоги археологічним, краєзнавчим, етнографічним і археографічним експедиціям, музеям, навчальним закладам, підприємствам і установам в установленому законодавством порядку;

3.3.7. участь у дослідженні проблем давньої і середньовічної історії, всебічне вивчення минулого Харкова і Слобожанщини, інших регіонів України, сприяння розвитку музейної справи, краєзнавства і археології;

3.3.8. вивчення історії історичної науки в Україні та світі;

3.3.9. популяризація наукових знань з історії, археології і краєзнавства України;

3.3.10. участь в організації і проведенні археологічних розвідокта охоронних розкопок у встановленому законодавством порядку;

3.3.11. організація і проведення наукових конференцій, семінарів, симпозіумів, «круглих столів» та інших заходів;

3.3.12. влаштування виставок і експонування археологічних та/або інших історичних матеріалів;

3.3.13. сприяння щорічному виданню Харківського історико-археологічного журналу «Древности»/ «Старожитності»/«Antiquities» , іншої наукової, науково-популярної, методичної і навчальної літератури;

3.3.14. здійсненнядовидавничої підготовкинаукової, науково-популярної, учбової та методичної літератури;

3.3.15. здійснення інших заходів, спрямованих на виконання мети та цілей Організації. 

 1. ПОРЯДОК НАБУТТЯ І ПРИПИНЕННЯ ЧЛЕНСТВА, ПРАВА
  ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЧЛЕНІВ ОРГАНІЗАЦІЇ

4.1. Членство в Організації є добровільним та індивідуальним.

4.2. Членами Організації можуть бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, досягли 14 роківта визнаютьСтатут Організації, сприяють діяльності, що спрямована на досягнення мети і завдань Організації.

4.3. Ніхто не може бути примушений до вступу в Організацію. Належність чи неналежність до Організації не може бути підставою для обмеження прав і свобод будь-якої особи або для надання їй органами державної влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування будь-яких пільг і переваг.

4.4. Організація об’єднує професійних істориків, археологів, краєзнавців, викладачів навчальних закладів усіх рівнів, співробітників музеїв і бібліотек, студентів і старшокласників, інших осіб, які беруть участь у виявленні, охороні і вивченні історико-культурних і археологічних пам’яток Слобожанщини та України.

4.5. Прийом у члени Організації здійснюється на підставі письмової заяви на ім’я Співголів Правління за рішенням Правління Організації, яке приймається протягом місяця з дня подання відповідної заяви.Правління Організації має право відмовити у прийомі особи в члени Організації. Правління Організації має право делегувати право прийому в члени Організації відокремленим підрозділам Організації або іншим статутним органам.

4.6. Усі члени Організації є рівними у реалізації своїх прав та обов’язків.

4.6.1. До прав члена Організації належить:

4.6.1.1. обирати і бути обраними до керівних органів Організації, брати участь у всіх заходах, що проводяться Організацією;

4.6.1.2. брати участь у роботі постійних та тимчасових комісій та/або секцій створених за рішенням уповноважених органів Організації;

4.6.1.3. звертатися до органів Організації з запитами та пропозиціями з питань, пов’язаних з діяльністю Організації, одержувати відповіді;

4.6.1.4. оскаржувати рішення, дії, бездіяльність керівних органів Організації, подавати заяви, заперечення і скарги на прийняті ними рішення до Правління та вимагати розгляду скарг та заяв на Загальних зборах;

4.6.1.5. оскаржувати рішення Загальних зборів до суду;

4.6.1.6. одержувати інформацію з питань діяльності Організації;

4.6.1.7. звертатися до органів Організації за допомогою в захисті своїх прав та законних інтересів;

4.6.1.8. вільно відстоювати і пропагувати ідеї та пропозиції з питань, що обговорюються в Організації, до прийняття рішень з цих питань;

4.6.1.9. користуватися перевагою при публікації своїх праць у наукових і популярних виданнях Організації;

4.6.1.10. брати участь у наукових конференціях і інших заходах, які проводить Організація, а також отримувати матеріальну підтримку під час їх проведення;

4.6.1.11. вільно виходити з Організації за власною письмовою заявою.

4.6.2. Члени Організації зобов’язані:

4.6.2.1. дотримуватися положень Статуту Організації;

4.6.2.2. виконувати рішення керівних органів Організації;

4.6.2.3. своєчасно сплачувати вступні та членські внески в розмірах та строки, що встановлюються Правлінням Організації;

4.6.2.4. сприяти здійсненню завдань Організації;

4.6.2.5. брати участь у публічних заходах, що проводяться Організацією;

4.6.2.6. підтримувати і пропагувати діяльність Організації.

4.7. Членство в Організації припиняється у випадках:

4.7.1. виходу із Організації за власним бажанням;

4.7.2. виключення із Організації, за рішенням Правління, у зв’язку із порушенням вимог цього Статуту, або якщо діяльність члена суперечить меті та завданням Організації, або якщо член втратив зв’язок із Організацією без поважних причин, чи за систематичну несплату членських внесків;

4.7.3. смерті члена Організації.

4.8. Вихід з Організації здійснюється за письмовою заявою учасника Організації.Членство в Організації припиняється з дня подання такої заяви та не потребує додаткових рішень. З того самого дня припиняється перебування члена Організації на будь-яких виборних посадах у громадському об’єднанні. Членство в Організації Співголови (Співголів) чи його (їх) заступника (заступників) припиняється з дня, наступного за днем обрання нового (нових) Співголови (Співголів) чи його (їх) заступника (заступників).

4.9. Підстави для виключення з членів Організації:

4.9.1. неодноразові порушення вимог Статуту;

4.9.2. несплати членських внесків протягом останніх двох років.

4.10. Питання про виключення вирішується Правлінням організації більшістю голосів її членів.

4.11. Член Організації не має права голосу при вирішенні Загальними зборами Організації питань щодо вчинення ним правочину та щодо спору між ним і Організацією.

4.12. Особи, які внесли великий внесок у розвиток історичної науки, археології, краєзнавства, музейної і архівної справи, охорони культурно-історичних пам’яток, за їхньою згодою можуть бути за рішенням Правління прийнятимидо Організації в якості її почесних членів. На них поширюються всі права, які гарантуються цим Статутом членам організації.

4.13. У Організації встановлюється фіксоване членство і видається членський квиток установленого зразка.

 1. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ

5.1. Управління Організацією здійснюється на засадах демократизму, гласності, виборності органів управління, підпорядкованості і виконавчої дисципліни, із врахуванням регламентуючих документів Організації.

5.2. Органами управління Організацією є: Загальні збори членів Організації, Правління Організації, два Співголови Організації, Виконавчий директор Організації.

Засідання керівних органів Організації (Загальних зборів, Правління) можуть проводитись як за безпосередньої участі членів (їх уповноважених представників за довіреністю), так і за допомогою інтернет-зв’язку з використанням аудіовізуальних комп’ютерних програм онлайн-конференцій.

Рішення про форму проведення такого засідання приймає Правління Організації та повідомляє про це рішення членів Організації не пізніше, ніж за 10 днів до визначеної дати проведення такого засідання (Загальних зборів, Правління).

Будь-яке засідання керівних органів оформлюється протоколом. Про форму засіданняобов’язково вказується в протоколі: якщо засідання відбувалося за допомогою інтернет-зв’язку, у протоколі обов’язково фіксується, за допомогою якої комп’ютерної програми відбувалося засідання.

5.3. Загальні збори членів Організації(далі — Загальні збори) є вищим органом Організації, який вправі приймати рішення з будь-яких питань її діяльності, у тому числі і з тих, що належать до компетенції Правління.

5.3.1. У Загальних зборах беруть участь її члени особисто або через уповноваженого представника за довіреністю. Кожний член Організації має один голос. Збори вважаються повноважними, якщо на них присутня простабільшість членів Організації.

5.3.2. Чергові Загальні збори скликаються Правлінням один раз на два роки. Відповідне рішення із зазначенням дати, часу, місця проведення та питань, які виносяться на обговорення, повинне бути доведене до відома членів Організації не пізніше, ніж за 15 днів до дати проведення засідання Загальних зборів. Загальні збори розглядають питання, винесені на їх розгляд Правлінням, Співголовами Організації, Виконавчим директором Організації а також членами Організації.

5.3.3. Позачергові Загальні збори скликаються при наявності обставин, що зачіпають суттєві інтереси Організації, Правлінням, а також в інших випадках, передбачених даним Статутом та законодавством України, протягом 15 днів з дня виникнення відповідних обставин.

У такому разі рішення Правління Організації із зазначенням дати, часу, місця проведення та питань, які виносяться на обговорення, повинне бути доведене до відома членів Організації не пізніше, ніж за 14 днів до дати проведення засідання Загальних зборів.

5.3.4. Не менш як одна десята частина членів Організації мають право ініціювати перед Правлінням скликання позачергових Загальних зборів. Якщо вимога членів Організації про скликання Загальних зборів не виконана, ці члени мають право самі скликати Загальні збори.

5.3.5. До виключної компетенції Загальних зборів належить вирішення наступних питань:

5.3.5.1. визначення основних напрямків діяльності Організації, затвердження її планів та звітів про їх виконання;

5.3.5.2. внесення і затвердження змін до установчих документів Організації, відомостей про Організацію.

При прийнятті рішення про внесення змін до установчих документів, відомостей про організацію зобов’язувати уповноважених на подання документів осіб здійснювати нотаріальне посвідчення підписів при внесенні змін до відомостей про організацію у виняткових випадках;

5.3.5.3. затвердження зразків символіки та інших зразків реквізитів Організації;

5.3.5.4. прийняття рішення про припинення діяльності Організації;

5.3.5.5. обрання ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу;

5.3.5.6. обрання Правління Організації та відкликання Правління або окремих членів Правління;

5.3.5.7. обрання та відкликання Співголів Організації;

5.3.5.8. визначення порядку та способів реалізації права власності та здійснення контролю за її реалізацією;

5.3.6. Рішення Загальних зборів вважаються прийнятими, якщо за них проголосувала більшість від числа присутніх учасників Загальних зборів. З питань, передбачених п. 5.3.5.2, 5.3.5.4, рішення Загальних зборів вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менш як 3/4 (три четвертих) присутніх учасників Загальних зборів. Також 3/4 (трьома четвертими) голосів членів Організації приймаються рішення щодо відчуження майна Організації на суму, що становить п’ятдесят і більше відсотків вартості майна Організації.

5.3.7. Головує на засіданнях Загальних зборів один із Співголів Організації, який є Головуючим зборів за посадою. Якщо на Загальних зборах присутні двоє Співголів, один із них обирається Загальними зборами Головуючим зборів. Хід Загальних зборів протоколюється. Протоколи засідань Загальних зборів ведуться секретарем Загальних зборів, який обирається Загальними зборами, а підписуються Головуючим і секретарем Загальних зборів.

5.3.8. Загальні збори приймають рішення, які оформляються у вигляді протоколів засідання Загальних зборів. Рішення, прийняті Загальними зборами з дотриманням вимог даного Статуту, внутрішніх документів та законодавства України, обов’язкові для всіх інших органів управління Організації та членів Організації. Рішення, прийняті Загальними зборами, набувають чинності з моменту їх прийняття, якщо інше не визначено Загальними зборами.

5.4. Правління Організації є керівним органом Організації на період між Загальними зборами, обирається терміном на 4 (чотири) роки та виконує функції з управління його поточною, організаційною діяльністю.

5.4.1. Правління підзвітне Загальним зборамі організовує виконання їх рішень. Правління діє від імені Організації в межах, передбачених даним Статутом, внутрішніми документами та чинним законодавством.

5.4.2. Правління очолюють два Співголови Організації.

5.4.3. Структура Правління — два Співголови, Виконавчий директор, Учений секретар та інші члени Правління. Кількість членів Правління визначається Загальними зборами, але не менше 7 (семи) та не більше 13 (тринадцяти) осіб. До складу Правління можуть бути обрані виключно особи з повною дієздатністю.

Члени Правління є підзвітними Загальним зборам і несуть відповідальність перед ними за діяльність Організації та належне виконання своїх посадових обов’язків. Правління звітує перед членами Організації на Загальних зборах організації.

5.4.4. До компетенції Правління відноситься:

5.4.4.1. Організація виконання рішень Загальних зборів;

5.4.4.2. Скликання Загальних зборів та формування їх порядку денного, підготовка матеріалів з питань порядку денного, попередній розгляд всіх питань, що належать до компетенції зборів та підготовка проектів рішень з цих питань до зборів;

5.4.4.3. Підготовка та подання рекомендацій Загальним зборам щодо визначення основних напрямків діяльності Організації, затвердження планів і звітів про їх виконання, інших пропозицій з питань діяльності Організації;

5.4.4.4. Затвердження поточних планів діяльності Організації та заходів, необхідних для їх виконання;

5.4.4.5. Затвердження нормативних документів організаційної і фінансово-господарської діяльності Організації за поданням Співголів, Виконавчого директора або Ученого секретаря;

5.4.4.6. Затвердження складу секцій, комісій і груп для розробки і реалізації окремих проектів і програм;

5.4.4.7. Вирішення питань, пов’язаних з прийомом до Організації та припиненням членства в Організації;

5.4.4.8. Формування складу редколегій, розгляд і затвердження планів їх роботи;

5.4.4.9. Затвердження складу делегацій, які представляють Організацію на наукових форумах та інших заходах;

5.4.4.10.Здійснення окремих функцій щодо управління майном за рішенням Загальних зборів членів Організації;

5.4.4.11. Підготовка річних звітів з діяльності Організації, у тому числі про залучення і використання коштів і майна Організації; звітів з виконання програм та проектів Організації та подання їх на затвердження Загальних зборів;

5.4.4.12. Вирішення інших питань, крім тих, що відносяться до виключної компетенції Загальних зборів.

5.4.5. Головують на засіданнях Правління Співголови Організації. Якщо на засіданні Правління відсутній один із Співголів, головуючим є присутній на засіданні Співголова.

5.4.6. Усі питання, що входять до компетенції Правління, вирішуються колегіально на засіданнях Правління. Правління проводить чергові і позачергові засідання. Чергові засідання скликаються Співголовами Організації не рідше, ніж раз на 3 (три) місяці. Про час, місце та порядок денний засідання члени Правління повідомляються за 10 днів до моменту його проведення. Позачергові засідання скликаються Співголовами організації (або одним із Співголів Організації) за ініціативою третини членів Правління або безпосередньо за вимогою більшості членів Правління.

5.4.7. Засідання Правління є правомочним за умови присутності більшості його членів.

5.4.8. Кожен член Правління може виступати з ініціативою щодо прийняття рішень із будь-яких питань, що входять до компетенції Правління.

5.4.9. У засіданнях Правління беруть участь її члени особисто чи через уповноваженого представника за довіреністю. Рішення Правління приймаються шляхом голосування більшістю голосів присутніх. Кожен член Правління має один голос. За поділу голосів вирішальним є голос Співголови Організації.

5.5. Співголови Організації здійснюють оперативне управління справами, майном та коштами Організації в межах, встановлених цим Статутом, Загальними зборами та Правлінням, і в межах своєї компетенції і повноважень забезпечують виконання їх рішень.

5.5.1. Співголови Організації обираються та звільняються Загальними зборами раз на 4 (чотири) роки, є підзвітними Загальним зборам та підконтрольними Правлінню Організації, за посадою є Співголовами Правління і вправі вносити на розгляд Загальних зборів та Правління Організації пропозиції з будь-якого аспекту діяльності Організації.

5.5.2. Співголови Організації:

5.5.2.1. Діють від імені Організації без довіреності та представляють Організацію у її стосунках з іншими особами;

Усі види документів Організації (накази, розпорядження, рішення, протоколи, договори, листи, звіти тощо) є чинними за наявності підписів одного або обох Співголів. Види документів Організації, які є легітимними виключно за наявності підписів обох Співголів, можуть визначатися Загальними зборами Організації;

5.5.2.2. видають накази, розпорядження, інші внутрішні нормативні акти та документи Організації;

5.5.2.3. організовують документообіг, діловодство, ведення бухгалтерського обліку та звітності Організації;

5.5.2.4. здійснюють прийом, переведення на іншу роботу, відсторонення від неї та звільнення працівників Організації, застосовують до них заходи заохочення та стягнення, затверджують посадові обов’язки працівників Організації;

5.5.2.5. укладають та підписують від імені Організації господарські та інші договори, контракти, видають довіреності на право вчинення дій та представництва від імені Організації;

5.5.2.6. організовують підготовку засідання Правління;

5.5.2.7. планують науково-дослідницьку роботу Організації;

5.5.2.8. розподіляють обов’язки між членами Правління Організації;

5.5.2.9. подають на затвердження Правління склад делегацій Організації для представництва на наукових форумах та інших заходах;

5.5.2.10. вирішують інші питання діяльності Організації відповідно до мети і основних завдань її діяльності, віднесені до його компетенції внутрішніми документами Організації та даним Статутом, приймають із цих питань будь-які інші рішення або виконують будь-які інші дії крім тих, що відносяться до компетенції інших органів управління Організації, Правління та Загальних зборів членів Організації;

5.5.2.11. звітують про свою роботу та роботу Правління перед Загальними зборами Організації на чергових Загальних зборах.

5.5.3. Рішення Співголів Організації оформлюється у вигляді наказів чи розпоряджень.

5.5.4. Звітування здійснюється на чергових Загальних зборах. Позачергове звітування здійснюється на вимогу не менш як двох третин членів Організації.

5.5.5. Співголова (Cпівголови) Організації може (можуть) бути відкликаний (відкликані) з посади за рішенням Загальних зборів за ініціативою більшості від складу членів Правління до закінчення строку, на який він (вони) обирався (обиралися), у випадках:

5.5.5.1. за власним бажанням на підставі поданої Правлінню організації письмової заяви;

5.5.5.2. при неодноразовому порушенні вимог Статуту Організації;

5.5.5.3. якщо своїми діями він (вони) завдав (завдали) матеріальну чи моральну шкоду Організації;

5.5.6. У разі, якщо Співголова Організації не може приступити до своїх обов’язків протягом більш як 6 (шість) місяців, Правління Організації скликає позачергові Загальні збори для обговорення становища та питання про керівництво Організацією.

5.6. Виконавчий директор на підставі довіреності, виданої Співголовами Товариства, здійснює керівництво поточною фінансово-господарською діяльністю Організаціїв межах, встановлених цим Статутом, Загальними зборами та Правлінням.

5.6.1. Виконавчий директор призначається на посаду та звільняється Співголовами Товариства за погодженням із Правлінням Організації, є підзвітним Загальним зборам і підконтрольним Правлінню Організації, вправі вносити на розгляд Загальних зборів і Правління Організації пропозиції з будь-якого аспекту діяльності Організації.

5.6.2. Виконавчий директор:

5.6.2.1. діє від імені Організації відповідно до довіреності та представляє Організацію у її стосунках з іншими особами з питань поточної фінансово-господарської діяльності;

5.6.2.2. укладає договори щодо співробітництва Організації з підприємствами, установами та організаціями;

5.6.2.3. має право підпису фінансових та звітних документів, відкриває і закриває рахунки в банках;

5.6.2.4. керує безпосередньо підпорядкованим йому персоналом. 

 1. НАГЛЯДОВА РАДА

6.1. В Організації утворюється Наглядова рада для здійснення нагляду за управлінням майном Організації, додержанням мети її створення.

6.2. Наглядова рада Організації складається із 5 (п’яти) членів, які обираються строком на 5 (п’ять)років,за виключенням випадків, зазначених у п. 6.4 Статуту.

6.3. Члени Наглядової ради обираються Загальними зборами Організації таємним голосуванням простою більшістю голосів. Кандидатів до Наглядової ради Організації можуть висувати Правління Організації та/або не менш як одна третина членів Організації.

6.4. До Наглядової ради Організації, за рішенням Загальних зборів, можуть бути включені додатково понад основний склад на постійній основі також особи, які здійснили безповоротні пожертвування на розвиток Організації на суму, що дорівнює або перевищує 1000000 (один мільйон) гривень, або еквівалент в іноземній валюті, або в інших матеріальних цінностях.

6.5. До складу Наглядової ради Організації не можуть входити члени Правління Організації та Виконавчий директор.

6.6. Наглядова рада Організації на своєму засіданні обирає Голову та заступника.

6.7. Голова Наглядової ради Організації організовує її роботу і несе відповідальність за виконання покладених на Наглядову раду Організації повноважень. Голова розробляє проекти рішень, виносить їх на голосування та передає на підпис іншим членам Наглядової ради Організації.

Заступник Голови Наглядової ради Організації виконує функції Голови на час його відсутності.

6.8. Члени Наглядової ради Організації мають право брати участь у засіданнях Правління Організації з правом дорадчого голосу.

6.9. Члени Наглядової ради Організації мають право бути присутніми на Загальних зборах Організації.

6.10. До компетенції Наглядової ради Організації належить:

6.10.1. розгляд стратегії перспективного розвитку Організації;

6.10.2. популяризація досягнень Організації;

6.10.3. надання допомоги Правлінню Організації та Виконавчому директору в реалізації мети та напрямків діяльності Організації;

6.10.4. здійснення нагляду за управлінням майном Організації;

6.10.5. залучення фінансових ресурсів для забезпечення діяльності Організації та здійснення контролю за їх використанням;

6.10.6. забезпечення ефективної взаємодії Організації з органами державного управління, науковою громадськістю, суспільно-політичними та комерційними організаціями в інтересах розвитку Організації;

6.10.7. здійснення громадського контролю за діяльністю Організації;

6.10.8. аналіз діяльності Правління та Виконавчого директора Організації;

6.10.9. сприяння у створенні сучасної матеріально-технічної бази і розвитку зв’язків Організації;

6.10.10. внесення на розгляд Загальних зборів Організації пропозицій щодо змін у Статуті;

6.10.11. отримання інформації щодо управління майном та здійснення статутної діяльності Організації в порядку, встановленому законодавством та Статутом;

6.10.12. інші дії щодо сприяння у діяльності Організації.

6.11. Основною формою діяльності Наглядової ради Організації є її засідання, яке проводиться за потреби, але не рідше, ніж один раз на рік. Рішення про проведення засідання приймає Голова Наглядової ради одноособово або на вимогу не менш як однієї третини членів Наглядової ради.

Про дату, час та місце засідання Голова Наглядової ради Організації або його заступник повідомляють інших членів Наглядової ради Організації не пізніше, як за 15 (п’ятнадцять) календарних днів.

6.12. Рішення Наглядової ради вважаються ухваленими, якщо за них проголосувало не менше половини статутного складу Наглядової ради.

Голосування може бути проведено методом дистанційного опитування (поштою, відеозв’язком з можливістю запису голосування і подальшого підтвердження його результатів[1]), якщо проект рішення направлено всім членам Наглядової ради Організації і всі вони проголосували «за». Датою ухвалення рішення вважається дата надходження останнього голосу члена Наглядової ради Організації.

Якщо один із членів Наглядової ради Організації проголосував «проти» прийняття рішення або впродовж 30 (тридцяти) днів з моменту початку дистанційного опитування від члена Наглядової ради Організації не надійшло письмового підтвердження його голосу «за» (рекомендованим листом з повідомленням про вручення), дистанційне голосування вважається таким, що не відбулося. і Голова Наглядової ради Організації або його заступник виносять питання на засідання Наглядової ради Організації.

6.13. Рішення Наглядової ради Організації підписує її Голова або заступник, що виконує його функції.

6.14. Втручання органів державного управління в діяльність Наглядової ради не допускається, окрім випадків, передбачених законодавством України.

 1. Порядок оскарження рішень, дій, бездіяльності КЕРІВНИХ ОРГАНІВ ОРГАНІЗАЦІЇ та розгляду скарг

 7.1. Рішення, дії, бездіяльність керівних органів Організації можуть бути оскаржені членом (членами) Організації.

7.1.1. Первинна скарга на дії, бездіяльність або рішення Співголови (Співголів) Організації подається до Правління, яке зобов’язане розглянути скаргу на найближчому засіданні із обов’язковим викликом члена Організації, який скаржиться, а такожСпівголови (Співголів) Організації дії, бездіяльність або рішення якого (яких) оскаржуються. У разі відхилення скарги Правліннямповторна скарга подається до Загальних зборів, які зобов’язані розглянути скаргу на черговому або позачерговому засіданні, із обов’язковим викликом членаОрганізації, який скаржиться, а також Співголови (Співголів) Організації, дії, бездіяльність або рішення якого оскаржуються.

7.1.2. Первинна скарга на дії, бездіяльність або рішення члена Правлінняподається до Співголови (Співголів) Організації, який (які) зобов’язаний (зобов’язані) розглянути скаргу протягом 20 (двадцяти) робочих днів із обов’язковим викликом члена Організації, який скаржиться, а також члена Правління дії, бездіяльність або рішення якого оскаржуються. У разі відхилення скарги Співголовами (Співголовою) Організаціїповторна скарга подається до Загальних зборів, які зобов’язані розглянути скаргу на черговому або позачерговому засіданні із обов’язковим викликом членаОрганізації, який скаржиться, а також члена Правління дії, бездіяльність або рішення якого оскаржуються. Скарга, яка потребує розгляду на позачергових Загальних зборах, є підставою для скликання таких Загальних зборів протягом 30 (тридцяти) днів з дня надходження такої скарги.

7.1.3. На дії, бездіяльність або рішення Загальних зборів Організації скарга подається до суду, відповідно до чинного законодавства на момент оскарження таких дій, бездіяльності або рішень.

7.2. До рішень, дій (бездіяльності), які можуть бути оскаржені, належать рішення у межах управлінської діяльності керівних органів організації, внаслідок яких:

7.2.1. порушено права та/чи законні інтереси чи свободи члена Організації (групи членів Організації);

7.2.2. створено перешкоди для здійснення членом Організації його прав та/чи законних інтересів чи свобод;

7.2.3. незаконно покладено обов’язки на члена Організації або незаконно застосовано до нього дисциплінарну відповідальність. 

 1. МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ

8.1. Організація у відповідності зі своїми статутними завданнями має право на здійснення міжнародних зв’язків та діяльності в порядку, передбаченому цим Статутом, чинним законодавством України.

8.2. Міжнародна діяльність організації здійснюється шляхом участів міжнародних проектах, роботі міжнародних організацій, а також інших формах, що не суперечать законодавству України, нормам і принципам міжнародного права.

8.3. При здійсненні міжнародної діяльності Організація користується повним обсягом прав і обов’язків юридичної особи.

8.4. Організація:

8.4.1. організовує обмін делегаціями, організовує за участю іноземних партнерів турніри, змагання, конференції, виставки, ярмарки, відряджає своїх представників для участі у відповідних заходах за межами України;

8.4.2. проводить спільно з іноземними організаціями дослідження у відповідності з напрямками своєї діяльності, публікує їх результати;

8.4.3. реалізовує інші спільні програми та проекти за участю іноземних партнерів та міжнародних організацій, що не суперечить чинному законодавству України.

 1. ВІДОКРЕМЛЕНІ ПІДРОЗДІЛИ ОРГАНІЗАЦІЇ

 9.1. Організація може мати відокремлені підрозділи, які не є юридичними особами та утворюються за рішенням Загальних зборів Організації.

9.2. Відокремлені підрозділи Організації у своїй діяльності керуються Статутом Організації.

9.3. Керівники відокремлених підрозділів Організації призначаються Загальними зборами строком на 4 (чотири) роки і діють на підставі довіреності. Керівники відокремлених підрозділів повинні бути членами Організації.

9.4. Відокремлені підрозділи мають наступні повноваження:

9.4.1. представляють Організацію у межах території, на яку поширюються їх повноваження;

9.4.2. реалізують статутні мету та завдання Організації у межах території, на яку поширюються їх повноваження, згідно наданих рішенням Загальних зборів повноважень;

9.4.3. проводять роботу по залученню нових членів (учасників) з використанням засобів, не заборонених законодавством України.

9.5. Керівник відокремленого підрозділу має право:

9.5.1. приймати рішення про використання назви та символіки Організації для реалізації завдань Організації;

9.5.2. звертатися до керівних органів Організації щодо отримання допомоги у реалізації завдань Організації;

9.5.3. бути присутнім на засіданні Правління Організації (без права голосу);

9.5.4. звертатися із клопотаннями до керівних органів Організації.

9.6. Керівник відокремленого підрозділу зобов’язаний:

9.6.1. дотримуватися вимог Статуту Організації;

9.6.2. виконувати законні та прийняті в межах вимог Статуту Організації рішення керівних органів Організації;

9.6.3. не допускати дій, спрямованих на порушення честі, гідності членів (учасників) Організації.

9.7. Діяльність відокремленого підрозділу може бути припинено шляхом його закриття за рішенням Загальних зборів Організації.

9.8. Про закриття відокремленого підрозділу Організація повідомляє уповноважений орган з питань державної реєстрації відповідно до вимог чинного законодавства України.

9.9. Майно та кошти, які було закріплено за відокремленим підрозділом, після припинення його діяльності передаються безпосередньо до відання Правління до прийняття рішення щодо розподілу майна та коштів Загальними зборами Організації. 

 1. КОШТИ ТА МАЙНО ОРГАНІЗАЦІЇ

10.1. Організація є непідприємницьким товариством. Для здійснення своїх програмних та статутних цілей і завдань у власності Організації можуть бути кошти, цінні папери, майнові та немайнові права, матеріальні та нематеріальні активи, обладнання, транспорт, інші засоби та майно, набуття яких не забороняється чинним законодавством України.

10.2. Організація самостійно й незалежно здійснює права володіння, користування та розпорядження належним їй майном, коштами, майновими та немайновими правами через свої статутні органи в межах їх компетенції.

10.3. Майно Організації складається з коштів або майна, які надходять безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань, внесків членів Організації; пасивних доходів; благодійної, гуманітарної та технічної допомоги, у тому числі відповідно до міжнародних договорів України; набуті в результаті підприємницької діяльності Організації, підприємницької діяльності створених нею юридичних осіб (товариств, підприємств); доходів від основної діяльності Організації відповідно до цього Статуту та законодавства; майном, придбаним за рахунок власних коштів чи набутим на інших підставах, не заборонених законом.

10.4. Доходи (прибутки) або майноОрганізації чи їх частина не підлягають розподілу між її засновниками (учасниками), членами Організації, працівниками (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членами органів управління та іншими пов’язаними з ними особами.

10.5. Доходи (прибутки) та майно Організації використовуються виключно для фінансування видатків на утримання Організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених цим Статутом.

10.6. Організація несе відповідальність за своїми зобов’язаннями усім належним їй на праві власності майном. Організація не несе відповідальності за зобов’язаннями членів Організації. Члени не несуть відповідальності за зобов’язаннями Організації, якщо інше не передбачено законом.

10.7. Організація зобов’язана вести бухгалтерський облік, статистичну, податкову, фінансову звітність, бути зареєстрованою в органах фіскальної служби та вносити до бюджету податки і збори в порядку і розмірах, передбачених законодавством. Організація зобов’язана зберігати не менше 5 (п’яти) років усі необхідні облікові документи стосовно внутрішніх та міжнародних операцій.

10.8. Державний нагляд та контроль за дотриманням закону Організацією здійснюють органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування у порядку, визначеному законодавством України.

 1. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ

11.1. Порядок внесення змін до статуту визначається статутом та чинним законодавством України.

11.2. Зміни до цього Статуту затверджуються рішенням Загальних зборів, якщо за це проголосували не менше як 3/4 (три четвертих) присутніх учасників Загальних Зборів. Про зміни, що вносяться в статутні документи, повідомляється уповноважений орган з питань реєстрації.

 1. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ

12.1. Припинення діяльності Організації здійснюється за рішенням Організації, прийнятим Загальними зборами, шляхом саморозпуску або реорганізації, чи за рішенням суду про заборону (примусовий розпуск) Організації.

12.2. Припинення діяльності Організації має наслідком припинення юридичної особи.

12.3. Організація має право у будь-який час прийняти рішення про припинення своєї діяльності (саморозпуск).

12.4.Рішення про саморозпуск ОрганізаціїприймаєтьсяЗагальними Зборами, якщо за це проголосували не менш як 3/4 (три четвертих) учасників Загальних зборів. Загальні збори створюють ліквідаційну комісію або доручають Правлінню здійснювати повноваження ліквідаційної комісії для проведення припинення громадської організації як юридичної особи, а також приймають рішення щодо використання коштів та майна громадського об’єднання після його припинення відповідно до статуту.

12.5. Реорганізація Організації здійснюється за рішенням Загальних Зборів, якщо за це проголосувало не менше 3/4 (три четвертих) учасниківЗагальних зборівшляхом злиття, поділу, приєднання або перетворення.

12.6. Порядок та правові наслідки припинення діяльності Організації шляхом саморозпуску, реорганізації або заборони (примусового розпуску) Організації визначається відповідно до цього Статуту та чинного законодавства України.

12.7.У разі припинення Організації у результаті її ліквідації (саморозпуску, примусового розпуску) чи реорганізації (злиття, поділу, приєднання або перетворення) її активи повинні бути передані одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховані до доходу бюджету.

[1] Файл з відеопідтвердженням голосування зберігається разом із рішеннями засідань Наглядової ради Організації.

Реклама